Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Diaspora Sambata 23 Martie 2019 - 12568 vizitatori azi
Sa candidez la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012?

Dragi prieteni, scopul pregatirii mele publice si private il reprezinta preotia. Consider activitatea in spatiul public ca si pregatire evanghelica pentru a ajunge la preotie. Intre administrarea spatiului public si teologie vad o continuitate, pentru ca mantuirea se castigata in lume, si crestinii traiesc in lume si raspund la Judecata Finala de ceea ce au facut in lume si cu lumea.

Prin urmare, pentru pregatirea acestei misiuni in spatiul public premergatoare preotiei am studiat: teologie (la Cluj si Barcelona), filosofie si un an de economie (la Barcelona); m-am implicat in construirea primului si singurului partid al romanilor din Spania, PIRUM, care s-a prezentat la alegerile locale din mai 2011 ca primul partid al imigrantilor din istoria Spaniei care participa la un proces electoral; am deschis la Barcelona Centrul Cultural Roman, Casa Romania din Catalunia; am incercat sa unesc organizatiile din Diaspora in Miscarea Romanilor din Europa, MRE; am lucrat in toate sectoarele economiei (turism, constructii, transporturi, sanatate, industrie, servicii, mass-media, etc.); am analizat sistemele regionale actuale si am alcatuit un model propriu de regionalizare (Modelul Bojor de Regionalizare); iar de doi ani m-am intors in Romania pentru a intra in invatamantul romanesc si a propovadui gandirea in care cred: postmodernitatea crestina.

Acum, in calitate de independent fata de orice partid politic din Romania, cu energia si setea de schimbare a mentalitatii si a sistemului din Romania ma gandesc sa candidez pentru functia de deputat pentru colegiul electoral Bistrita la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012.

Scopul candidaturii il reprezinta aducerea in discutia publica a modelului crestin de guvernare a vietii si spatiului public. Se intelege de la sine ca este dificila lupta cu structurile partidelor politice coagulate in jurul setei de imbogatire si putere ca scop suprem al vietii, contrare prin actiune moralei crestine.

Analizand pragmatic si realist, reusita electorala a candidaturii mele independente este extrem de redusa, insa aducerea in dezbatere publica a doctrinei sociale a Bisericii lui Hristos si marturia incarnata a valorilor crestinismului sunt o cerinta a constiintei mele pentru a spera la preotie.

De aceea, apelez la toate persoanele, crestini si necrestini, care sunt interesati de sistemul de valori al crestinismului sa aduca in discutia publica necesitatea de credibilitate morala a administratorilor spatiului public; iar daca considera oportuna candidatura mea cu mesaj evanghelic sa se implice in organizarea campaniei de strangere de semnaturi si ulterior electorale pentru propovaduirea valorilor publice ale crestinismului, utilizand mecanismul candidaturii independente la Parlamentul Romaniei!

Va multumesc frumos!

            Prof. Florin I. Bojor

www.florinioanbojor.wordpress.com

 

 

 

To run in the Romanian parliamentary elections of December 9, 2012?

Dear friends, my public and private preparation are for the priesthood. I think the work in public space is the evangelical training to get me to the priesthood. Between public space management and theology I see continuity, because the salvation is gained in the world, and the Christians are living in the world and respond to the final judgment of what they done in the world and with the world.

Therefore, to prepare this mission pre priesthood in public I studied: theology (in Cluj and Barcelona), philosophy (Barcelona), and a year of economics. I got involved in building the first and the only Romanian Party from Spain, PIRUM, who presented at the local elections in May 2011 like the first party of immigrants from Spanish history who participate in the electoral process; I opened the Barcelona Romanian Cultural Centre, Casa Romania in Catalonia; I tried to join the Diaspora organizations in the Movement of Romanians in Europe, MRE; I worked in all sectors (tourism, construction, transport, health, industry, services, media, etc..); I analyzed the existing regional systems and I made a model of regionalization (The Bojor regionalization); and for two years I returned to Romania to enter in the Romanian education and thinking to preach: the Christian postmodernity.

Now, as independent of any political party from Romania, with energy and thirst for change the mentality and system of Romania, I´m thinking to run in the Bistrita Electoral College for the parliamentary elections of December 9, 2012 in the Bistrita Electoral College.

The goal of the candidacy is to bring into the public discussion the Christian model life and public space governance. It goes without saying that it is difficult to fight with the political party structures, coagulated around lust for wealth and power as the supreme goal of life, and acting contrary to the Christian morality.

Analyzing pragmatic and realistic, my independent electoral success is extremely low, but bringing the social doctrine of the Church of Christ and the Christian values into the public debate ??are a requirement of my consciousness to hope for the priesthood.

Therefore, I appeal to all people, Christians and non-Christians, who are interested in the values of the Christian system to raise into the public's the need of the moral credibility for the administrators of the public space, and if my application with a Gospel message is considered appropriate to involved them self in organizing the campaign to collect signatures and elections for preaching the Christianity public values ??using the independent application mechanism for the Romanian Parliament!

Thank you very much!

Prof. Florin I. Bojor

www.florinioanbojor.wordpress.com

 

 

Participar en les eleccions parlamentàries de Romania del 9 de desembre de 2012?

Estimats amics, la meva preparació pública i privada és pel sacerdoci. Crec que el treball en l'espai públic és la meva preparació evangèlica per arribar al sacerdoci. Entre la gestió de l'espai públic i la teologia veig la continuïtat, perquè la salvació es guanya en el món, i els cristians viuen en el món i responen al Juici final d’alló que fan al món i amb el món.

Per tant, per a preparar la missió públic pre sacerdoci vaig estudiar: la teologia (a Cluj i Barcelona), i la filosofia i un any de econòmicas (Barcelona); vaig començar a participar en la construcció del primer i únic partit dels romanesos a Espanya, PIRUM , qui és va presentar a les eleccions locals de maig de 2011, com el primer partit dels immigrants de la història d’Espanya i de Catalunya que participa en el procés electoral; vaig obrir a Barcelona El Centre Cultural Romanés, la Casa Romania de Catalunya; vaig tractar d'afiliar les organitzacions de la diàspora en un Moviment dels Romanesos a Europa, MRE; he treballat en tots els sectors economics (turisme, la construcció, el transport, la salut, la indústria, els serveis, els mitjans de comunicació, etc.); vaig analitzar els sistemes regionals existents i vaig fer un model de regionalització (el model Bojor de regionalització); i durant dos anys desde quan vaig tornar a Romania vaig entrar en l'educació de Romania per predicar la postmodernitat cristiana.

Ara, com a independent de qualsevol partit polític de Romania amb l'energia i set de canvi de la mentalitat i del sistema de Romania m’estic pensant en candidar a les eleccions del Parlament de Romania del 9 de desembre de 2012, pel col·legi electoral de Bistrita, Transilvania.

L'objectiu de la candidatura és portar a la discussió pública el model cristià de vida i governança de l’espai públic. No cal dir, que és difícil lluitar contra les estructures dels partits polítics coagulats al voltant de l’ànsia de riquesa i poder com l'objectiu suprem de la vida, actuant així en contra de la moral cristiana.

Si anàlisem pragmàtic i realista, el meu èxit electoral com a independent és extremadament baix, però portar al debat públic la doctrina social de l'Església de Crist i els valors cristians estan un requisit de la meva consciència a l'esperança del sacerdoci.

Per tant, faig una crida a totes les persones, cristians i no cristians, que estan interessats en el sistema de valors del cristianisme a elevar la necessitat de credibilitat moral dels administradors de l’espai públic, i si consideren apropiada la candidadura amb missatge de l'Evangeli per involucrar-se en l'organització de la campanya de recollida de signatures i l'eleccions, per predicar els valors públics del cristianisme utilitzant el mecanisme de la candidadura independent al Parlament Romanès!

Moltes gràcies!

Prof Florin I. Bojor

www.florinioanbojor.wordpress.com

 

 

Participar en las elecciones parlamentarias de Rumania del 9 de diciembre de 2012?

Queridos amigos, el fi de mi preparación pública y privada es el sacerdocio. Creo que el trabajo en el espacio público es una preparación evangélica para llegar al sacerdocio. Entre la gestión del espacio público y la teología veo una continuidad, porque la salvación se gana en el mundo, y los cristianos viven en el mundo y responderán al Juicio definitivo de lo que hacen en el mundo y con el mundo.

Por lo tanto, para preparar la misión pública del sacerdocio he estudiado: la teología (en Cluj y Barcelona), la filosofía y un año de económicas (Barcelona);  comencé a participar en la construcción del primero y único partido de los rumanos en España, PIRUM , que se ha presentado a las elecciones locales del mayo de 2011, como primer partido de los inmigrantes de la historia de España  que participa en el proceso electoral; abrí a Barcelona el Centro Cultural Rumano, Casa Rumanía de Cataluña; traté de afiliar las organizaciones de la diáspora en un Movimiento de los Rumanos en Europa , MRE; he trabajado en todos los sectores económicos (turismo, la construcción, el transporte, la salud, la industria, los servicios, los medios de comunicación, etc.), he analizado los sistemas regionales existentes y he hecho un modelo de regionalización (El Modelo Bojor de Regionalización); y de hace dos años de cuando he regresado a Rumanía he entrado en la educación de Rumania para predicar la posmodernidad cristiana.

Ahora, como independiente de cualquier partido político en Rumania, con la energía y la sed del cambio de la mentalidad y del sistema en Rumania pienso presentarme a las elecciones del Parlamento de Rumania del 9 de diciembre de 2012, en el colegio electoral de Bistrita, Transilvania.

El objetivo de la candidatura es llevar a la discusión pública el modelo cristiano de gobernanza de la vida y del espacio público. No hace falta decir que es difícil luchar contra las estructuras de los partidos políticos coaguladas alrededor de la ansia de riqueza y poder, como objetivo supremo de la vida y así, actuando en contra de la moral cristiana.

Analizando pragmático y realista, mi éxito electoral como independiente es extremadamente bajo, pero llevar en el debate público la doctrina social de la Iglesia de Cristo y los valores cristianos son un requisito de mi conciencia para esperar el sacerdocio.

Por lo tanto, hago un llamamiento a todas la personas, cristianos y no cristianos que están interesados ??en el sistema de valores del cristianismo a elevar al debate público la necesidad de credibilidad moral de los administradores del espacio público, y si mi solicitud con mensaje del Evangelio es considerada apropiada, que participé en la organización de la campaña de recogida de firmas y elecciones para predicar los valores públicos del cristianismo usando el mecanismo de una candidatura independiente al Parlamento Rumano!

Muchas gracias!

Prof. Florin I. Bojor

www.florinioanbojor.wordpress.com

 

 

1 comentariu11669 vizualizări10 octombrie 2012
rss 2.0
rss 2.0